۳۲۲۲۷۸۶۶ Info@gau.ac.ir

شرح وظایف


شرح وظايف شوراي راهبري مديريت سبز صف؛

1- تصویب سیاست‌های کلان مدیریت سبز مؤسسه؛

2- تهیه و تدوین برنامه اجرایي مدیریت سبز در مؤسسه به‌طور سالانه در راستای اهداف ماده 0 و بر اساس شاخص‌های مدیریت سبز (پیوست 1)؛

تبصره. برنامه سالانه مدیریت سبز باید به تأیید هیئت‌امنای مؤسسه برسد.

3- نظارت بر اجرای صحیح برنامه‌های مصوب شورای راهبری مدیریت سبز توسط کمیته‌های تخصصي؛

4- تصویب و تأمین اعتبار برنامه‌های کمیته‌های تخصصي؛

5- پیگیری و اجرای بخشنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغي در جهت مدیریت سبز؛

6- پیگیری استقرار استانداردهای مربوط به حوزه مدیریت سبز و تهیه برنامه زمان‌بندی جهت دستیابي به آن‌ها (مانند سیستم مدیریت زیست‌محیطی ایزو 14000، سیستم های مدیریت انرژی ایزو 50001، استاندارد ملي ایزو 16000، استاندارد مدیریت دارایی‌های فیزیکي ایزو 55000)؛

7- فرهنگ‌سازی و ارائه برنامه‌های آموزشي و برگزاری کارگاه‌های آموزشي با دعوت از کارشناسان خبره و اعضای هیئت‌علمی در رابطه با نظام مدیریت سبز؛

8- توجه به شاخص‌های مدیریت سبز در تصویب طرح‌های جدید عمراني (پیوست 1)؛

9- مستندسازی و ارائه گزارش‌ها ادواری مدیریت سبز مؤسسه به شورای راهبری مدیریت سبز ستاد؛

10- ایجاد فضای مناسب همکاری توسط شورا جهت مشارکت کارکنان و دانشجویان؛

11- هماهنگي و همکاری با شورای راهبری ستاد به‌منظور بررسي، نظارت و تصویب نهایي پروژه‌های مدیریت سبز.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 23 تیر 1400 - 09:30